Szervezeti és Működési Rend (SZMR)

 

Irányadó jogszabályok

1. §

 1. 3/1975. (VIlI. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 2. 1992. évi XXXIII. többször módosított törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 3. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 4. 60/1998. (III. 27.) kormányrendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 5. 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (módosítva a 280/2001. (XII. 26.) és 318/2005. (XII. 26.) kormányrendeletekkel) az államháztartás működési rendjéről
 6. 6/2001. (I. 17.) kormányrendelete a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 7. 73/2003. (V. 28.) kormányrendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 8. 117/2004. (IV.28.) Korm. Rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról
 9. 2011. június 11-én hatályba lépett a mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításról szóló 2011. évi LX. törvény, amely a MaNDA létrehozásáról intézkedik
 10. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 11. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 12. 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

A szabályzat célja

2. §

Jelen dokumentum célja, hogy rögzítse az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumának (a továbbiakban Könyvtár) adatait, szervezetét, a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működési rendjét.

A Könyvtár alapadatai

3. §

 1. Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, Eger
 2. Akronima: EKF TPKM
 3. Idegen nyelvű név:

angol: Tittel Pál Library and Media Center

német: Tittel Pál Bibliothek und Medienzentrum

francia: Bibliothèque et Centre Médiatique Pál Tittel

 1. Székhely: Eger, Heves megye
 2. Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 43.

Telefon: (36) 520-400 / 2248, 2040, 2047, 2197, 2183, 2035, 2249, 2161, 2074, 2198

Fax: (36) 520-463

 1. A Könyvtár fenntartása, felügyelete
 1. Fenntartó neve:

Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 1. Ágazati felügyelet:

Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

 1. Fenntartói felügyelet:

Hivatalos név: az Eszterházy Károly Főiskola rektora

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 1. A Könyvtár szimbólumai

Könyvtári embléma: Peremén az intézmény hivatalos megnevezése (Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum * Eger *), középen az EKF felirat alatt nyitott könyv látható.

Használat szabályozása: Az embléma csak méretarányosan nagyítható, vagy kicsinyíthető, alkotóelemei nem változtathatóak. Az embléma a feliratokkal és azok nélkül is megjeleníthető

A legfontosabb működési feltételek, a működés forrásai

4. §

 1. A fenntartó biztosítja a Könyvtár számára a rendeltetésszerű működéshez szükséges elhelyezést és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számú szakmai személyzetet, valamint a könyvtári gyűjtemény és elektronikus adatbázis folyamatos gyarapításának feltételeit. A működéshez szükséges felszerelések, eszközök folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen feltétele az alapító okiratban megfogalmazott feladatoknak. A szolgáltatások minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez alapvető feltétel a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak részvétele szakmai továbbképzéseken és tapasztalatcseréken.
 2. A Könyvtár számlaszáma
 1. A Könyvtár nem rendelkezik önálló számlaszámmal.
 2. Fenntartó számlaszámát vezető pénzintézet:

Neve: Magyar Államkincstár

Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Számlaszám: 10035003-01426713-00000000

A Könyvtár bélyegzőinek leírása és lenyomata

5. §

 1. Hivatali körbélyegző:

Peremén a fenntartó hivatalos megnevezése és székhelye található csillaggal elválasztva, (ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA * EGER *), középen a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum felirat látható.

P.H.

 

 1. Fejbélyegző:

Felirata: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TITTEL PÁL KÖNYVTÁR ÉS MÉDIACENTRUM Eger, Eszterházy tér 1. Postacím: Eger, Pf.: 43. 3300 Tel.: (36) 520-400 / 2040, 2248, 2047, 2035, 2074 Fax: (36) 520-463 E-mail: tpkm@ektf.hu

 

P.H.

 1. Tulajdonbélyegző:

Felső keret felirata: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖNYVTÁRA – EGER

Alsó keret felirata: Könyv:

P.H.

 

 

A Könyvtár típusa, helye a könyvtári rendszerben

6. §

 1. A Könyvtár – mint felsőoktatási könyvtár – a nyilvános könyvtári hálózat részeként tudományos és szakkönyvtári feladatokat lát el.
 2. A Könyvtár jogállása:

A Könyvtár nem jogi személy.

 1. A Könyvtár típusa:

Felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár

 1. Működési terület:

Eger, Heves megye, Észak-Magyarországi Régió

 1. Költségvetési törzsszám:

A Könyvtár nem rendelkezik költségvetési törzsszámmal.

Fenntartó költségvetési törzsszáma: 308 823

 1. A Könyvtár alaptevékenységének ágazati jelszáma, TEÁOR szerinti besorolása:

T91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

 1. Statisztikai számjel

A Könyvtár nem rendelkezik statisztikai számjellel.

Fenntartó statisztikai számjele: 15308823-8542-312-10

A szabályzat hatálya

7. §

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Könyvtár vezetőjére, dolgozóira, valamint a Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre.

A Könyvtár célja, küldetése

8. §

 

 1. Az információs és tudásalapú társadalom korában a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum olyan felsőoktatási tudományos szolgáltató nyilvános könyvtárként definiálja magát, amely az adott kor legfejlettebb információtechnikai és információtechnológiai tudását és eszközeit integrálva saját tevékenységébe, magas szervezettségű tudástárával a főiskolai tudásközvetítés információs centrumaként
 • illeszkedve az országos oktatási és könyvtári rendszerbe, nyitott a felelősségteljes együttműködésre, minden tevékenységében olyan magas színvonalú, minőségi munkát produkál, hogy részese lehessen uniós, az országos, és helyi fejlesztési tervek és programok teljesítéséből fakadó előnyöknek,
 • hozzájárul a főiskolai lét magvát jelentő szakmai minőség fejlesztéséhez, az intézményben folyó tevékenységekhez szükséges dokumentumok/információk, valamint az intézményben keletkezett tudások gyűjtésével, feldolgozásával, rendezésével, szétsugárzásával és megőrzésével gazdagítja az intézmény tudásvagyonát és az egyetemes tudást, s ezzel a Főiskola és Könyvtára működéséről, teljesítményéről szolgáltat információt, jelentős mértékben járulva hozzá imázsuk megteremtéséhez, eredményeik elismertetéséhez, a felsőoktatási intézmények rangsorában való minél előkelőbb helyezésének,
 • minden tevékenységében és minden szolgáltatásával segíti és szolgálja használóinak a digitális kultúra által támasztott követelményekhez való alkalmazkodását, miközben támogatja a magas szintű olvasási készséget kívánó tevékenységeket az egyes emberek jobb gazdasági, társadalmi esélyei, kulturáltsági és életvezetés-adaptációs készségeinek fejlesztése érdekében,
 • Eger és az észak-magyarországi régió iránti elkötelezettsége okán minden tevékenységében törekszik az együttműködésre az itt működő szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal stb. az itt élő emberek jobb életminősége, lehetőségei, esélyei érdekében,
 • a Könyvtár munkatársainak szakmai felkészültségével, nyitottságával, folyamatos képzésre és önképzésre való hajlandóságával, szakmai és intézmény iránti elkötelezettségével, valamint szervezeti kultúrájával, a könyvtár olyan magas színvonalú működését teszi lehetővé, amely minőségével bizonyítja, hogy a könyvtár az információs társadalom alapintézménye, a felsőoktatási intézmény nélkülözhetetlen, szerves része, munkájával hozzá tud járulni régiója jobb életlehetőséginek megteremtéséhez, így a modern könyvtári környezet – épület berendezés, technikai felszerelés – megteremtése, a könyvtár működtetése és a munkatársak képzésének támogatása az intézmény, a régió, s az információs társadalom létérdeke.
 1. A Könyvtár funkciója
 1. Elsődleges funkció:

felsőoktatási könyvtári funkció

 1. Egyéb funkciók:
 • a kutatás és a tudományos munka elősegítése
 • szakkönyvtári funkciók ellátása (elsősorban pedagógiai területen a tanárképzés támogatására)
 • nyilvános könyvtári feladatok ellátása
 • információközvetítési funkció
 • kulturális funkció
 • használóképzési funkció

A Könyvtár alaptevékenysége

9. §

 

 1. Felsőoktatási szakkönyvtári tevékenység
 2. Alapfeladatai:
 1. Tevékenységével, személyzetével és eszközeivel az intézményben folyó oktató, kutató, kulturális (és minden egyéb) tevékenység információs igényeit elégíti ki.
 2. Biztosítja a szakirodalmi dokumentációs ellátást, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
 3. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja.
 4. Az állományfejlesztési munkában folyamatosan figyelemmel kíséri a főiskolán folyó oktatás és kutatás szakirodalom- és tananyagszükségletét, felméri az oktatási egységek erre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére.
 5. A fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok kivonása.
 6. Tájékoztatás a Könyvtár gyűjteményéről és szolgáltatásairól.
 7. Az országos és a nemzetközi könyvtári ellátás rendszerének szolgáltatásainak közvetítése a használókhoz.
 8. A szakirodalomról való teljes körű tájékoztatás biztosítása.
 9. Dokumentumok kölcsönzése és helyben használatának biztosítása.
 10. Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatás.
 11. Irodalomkutatás, bibliográfiák, adatbázisok készítése, építése.
 12. Támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében.
 13. A Könyvtár IKT eszközeinek szolgáltatása és használatukban való jártasság megszerzésének segítése a használók igényeinek megfelelően.
 14. A Könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények szervezése.
 15. Tudományos jellegű szakmai kutatómunka végzése.
 16. Szakmai tapasztalatcserék, konferenciák szervezése.
 17. Az informatikus könyvtáros szakon tanuló hallgatók gyakorlati képzésének elősegítése.
 1. A Könyvtár kiegészítő tevékenységének feladatai:
 1. Elősegíti az intézményi információk megosztását, terjesztését.
 2. Az egri és Eger környéki iskolai könyvtárosok könyvtárszakmai támogatása.
 3. Helyet ad oktatási és kulturális tevékenységeknek.
 4. Nemzetközi, országos és helyi tanácskozások, rendezvények lebonyolításához helyiségeit biztosítja.
 5. Módszertani segítség nyújtás a gyakorló iskolák könyvtárainak működéséhez.
 6. Együttműködés a Líceum Kiadó tevékenységével.

A Könyvtár szervezete

10. §

 

 1. A Könyvtár vezetője
 1. A Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője a könyvtári főigazgató, akit az intézmény rektora nevez ki a szenátus jóváhagyásával nyilvános pályázat alapján 5 évre.
 2. A könyvtári főigazgató feladatai és hatásköre:
 • a Könyvtár működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
 • a kutatás tervezése
 • az oktató-kutató munka információellátásának összehangolása
 • a főiskola alapvető feladatai megvalósításának elősegítéséhez a nyomtatott, elektronikus szakirodalmi források biztosítása
 • a szakirodalmi források gazdaságos beszerzésének, kiadásának és forgalmazásának elősegítése és koordinálása
 • kapcsolattartás a hazai és nemzetközi könyvtárakkal
 • munkáltatói jogkört gyakorol a Könyvtár munkatársai felett a rektori utasításban meghatározottak szerint
 • a Könyvtár aláírási, utalványozási és kötelezettségvállalási jogkörét gyakorolja
 • mint munkáltatói jogkörrel rendelkező magasabb vezető, feladatát a főiskola rektorának felügyelete alatt, az általános és fejlesztési rektor-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el
 • a könyvtári főigazgatót távolléte esetén a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában a magasabb vezetők helyettesítésére vonatkozó előírások a mérvadók
 1. A Könyvtár egységeinek feladatai:
 1. A szakrészlegek feladatait felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak végezhetik.
 2. A szakrészlegek célja:

Az oktatási-tanulási-kutatási tevékenységekhez, ismeretszerzési, tanulási szokásokhoz igazodó gyűjteménnyel, eszközökkel és módszerekkel nyújtanak szolgáltatást. A főiskolai hallgatók dokumentumismeretét, könyvtárhasználatát, ismeretszerzési képességeit fejlesztik szolgáltatásaikkal. A használókat bevezetik a könyvtár szolgáltatásaiba, segítenek eligazodni egy-egy tudományterület irodalmában. A fogyatékkal élők számára alkalmas szolgáltatásokat is biztosítanak.

 1. A gyűjtemény feltárása:

A gyűjteménybe kerülő műveket katalogizálják, a katalogizált művek rekordjait ellenőrzik, gondozzák.

 1. Adatszolgáltatás:

A szakrészlegekben elhelyezett gyűjteményrészről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatások forgalmáról adatot gyűjtenek, adatot szolgáltatnak.

 1. Tájékoztatás:

Tájékoztatják a könyvtár használóit a feltáró eszközök segítségével: elektronikus adatbázisokból, cédula és elektronikus katalógusokból, CD-ROM-okból, a könyvtár gyűjteményéről. Segítik a használók kölcsönzését, a dokumentumok kiválasztását. Adott esetben a kölcsönzési adminisztrációt is elvégzik. A könyvtár szolgáltatásait megismertetik az egyéni érdeklődőkkel és a csoportos látogatókkal. Elektronikus és papíralapú tájékoztató eszközöket, forrásokat hoznak létre.

 1. Közönségkapcsolatok:

Kapcsolatot tartanak a főiskola egységeivel, oktatóival. A hallgatók kötődését erősítik a könyvtárhasználatot és a tanulást támogató programokkal. Könyvtárszakmai munkájuk eredményeiről beszámolnak a könyvtár fórumain és a szakterület különböző szakmai fórumain. A főigazgató megbízása alapján képviselik a könyvtárat a helyi és országos szakmai fórumokon.

 1. A szakrészlegek feladata a szolgáltatási terek rendjének, eszközeinek megóvása, a rongálás megakadályozása. A szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatási terek rendjének, üzemképességének ellenőrzése, a terek rendjének fenntartása, a szolgáltatást zavaró rendellenességek jelzése az üzemelésért felelős vezetőnek. A szolgáltatásban elhelyezett eszközök szabályos használatának biztosítása és ellenőrzése. Az eszközök működési zavarainak, meghibásodásának feljegyzése és jelentése a könyvtár főigazgatójának.
 2. A munkakörök munkarendje a szolgálati rend szerint meghatározott. A munkatársak egymást helyettesítik. A távollétet a főigazgató engedélyezi.
 3. Javaslattétel:

A szakrészlegek dolgozói a szolgáltatások fejlesztésének és a munkafolyamatok szabályozásának érdekében szakmai javaslattal fordulhatnak a könyvtár főigazgatójához.

 1. Szakrészlegek:
 1. Tanárképzés

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 111-112. sz. terem

 1. Kölcsönzés

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Folyóirattár

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Természettudományok

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Feldolgozó Csoport

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 114. sz. terem

 1. Médiatár

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 115. sz. terem

 1. Nyelvtudomány, könyvtártudomány, helyismeret

Elhelyezése: A épület (Líceum), 1. emelet, 211-212. sz. terem

 1. Irodalomtudomány, idegen nyelvek

Elhelyezése: A épület (Líceum), 1. emelet, 213-214. sz. terem

 1. Társadalomtudományok, történelemtudomány

Elhelyezése: A épület (Líceum), 2. emelet, 313-314. sz. terem

 1. Irat- és szakdolgozattár

Elhelyezése: külső raktár, Eger, Sas út

 1. A Könyvtár támogatásával működő egységek
 1. A gyakorló iskolai könyvtárak működése:
 • A gyakorló iskolák könyvtárainak működését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény, valamint a 11/1994. (VI.8.) MKM. sz. rendelet és annak módosításai szabályozzák.
 • A gyakorló iskolák könyvtárait (ezek nem nyilvános könyvtárak) az iskolaigazgató által megbízott dolgozók kezelik.
 • A Könyvtár főigazgatója módszertani segítséget nyújt a gyakorló iskolák könyvtárainak működéséhez.
 1. Tanszéki letétek

A tanszéken elhelyezett korlátozott terjedelmű kézikönyvtárak, amelyek közvetlenül a mindennapi oktató és kutatómunkát szolgálják. Szolgáltatást nem végeznek, állományukat a Könyvtár gyarapítja és tárja fel adatbázisaiban.

 1. A Könyvtár fórumai, testületei:
 1. Dolgozói munkaértekezlet
 • Feladata: A főigazgató a dolgozói értekezleten beszámol a Könyvtár eltelt időszakban végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának teljesítését, valamint ismerteti a következő időszak feladatait. A szakrészlegek dolgozói beszámolnak tevékenységükről, javaslataikat elmondják, kérdéseket tehetnek fel a Könyvtár vezetőjének.
 • Hatáskör: Az éves beszámolók és cselekvési tervek elfogadása.
 • Tagjai: A Könyvtár teljes személyzete.
 • Ügyrendje: Évenként kétszer (február, december). A főigazgató hívja össze. A dolgozói értekezletről jegyzőkönyv készül, amely iktatásra kerül.
 • Résztvevői: A Könyvtár teljes személyzete. A fenntartó képviselője.
 1. A dolgozók érdekképviseleti szervezete:
 1. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket, valamint ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a szerződő felek közötti kapcsolatrendszert a fenntartó és az érdekképviselet közötti kollektív szerződés tartalmazza.
 2. A kollektív szerződés hatályba lépése: 2003. december 10.

 

A Könyvtár munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

11. §

 1. A Könyvtár munkavégzéssel kapcsolatos szabályait a Munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza. Ezek mellett a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó pontjai a mérvadók.
 2. A Könyvtár nyitva tartási rendjét főigazgatói utasítás szabályozza.

Éves cselekvési terv

12. §

A Könyvtár főigazgatója az éves feladatok végrehajtására éves cselekvési tervet készít. A cselekvési terv készítéséhez javaslatot kér a szakrészlegek dolgozóitól és a fenntartótól. A cselekvési tervet ismerteti a Könyvtár dolgozóival és a fenntartóval. A Könyvtár főigazgatója a cselekvési terv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.

A kapcsolattartás rendje

13. §

A Könyvtár képviseletét a főigazgató látja el. A tömegtájékoztatás fórumain is a főigazgató nyilatkozhat. A főigazgató a tömegtájékoztatási feladatot adott területen átadhatja alkalmanként vagy akár tartósan is az adott területen dolgozó munkatársnak.

A Könyvtár ügyiratkezelése

14. §

A Könyvtár ügyiratkezelésében a főiskola Iratkezelési szabályzatának előírásai mérvadók.

A kiadmányozás rendje

15. §

A kiadmányozás rendjére a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai mérvadók.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

15. §

 1. Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Szervezeti és működési rend megnevezésű szabályzatot a főiskola Szenátusa /2011 (XII. .) sz. határozatában jóváhagyta.
 1. Jelen szabályzat hatályba lépése: 2011. december 1.
 1. Jelen szabályzat érvényessége: módosításig, illetve visszavonásig.
 1. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Könyvtár 2009. április 8-án elfogadott Szervezeti és működési rendje hatályát veszti.

Könyvtárhasználati Szabályzat

A Könyvtár felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár, így rendelkezésére áll minden használónak és érdeklődőnek, aki a „Könyvtárhasználati szabályzatban” előírtaknak megfelel és a benne foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

A Könyvtár szolgáltatási színvonalának emelése érdekében (felhasználva a legfrissebb minőségbiztosítási elméleteket és tapasztalatokat) folyamatosan vizsgálja, méri saját teljesítményét, felhasználóinak igényeit, s ennek alapján tervezi szolgáltatásainak fejlesztését, ösztönzi szakembereinek képzését, továbbképzését, önképzését.

 

A Könyvtár nyitva tartási ideje

1. §

 1. A Könyvtár nyitva tartási rendjét főigazgatói utasítás szabályozza.

A Könyvtár használóit ingyenesen megillető alapszolgáltatások

(1997. évi CXL. törvény, 56. §. 1-4. bekezdés)

 

2. §

 1. a könyvtárlátogatás
 2. a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 3. az állományfeltáró eszközök használata (a könyvtári katalógusok, valamint a könyvtári állományról tájékoztató adatbázisok)
 4. információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 5. a Könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. §. 1. bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja
 6. Az előzőekben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.

 

Beiratkozáshoz vagy napijegy váltásához kötött szolgáltatások (minden olyan szolgáltatás, amely 2. pontban felsoroltak között nem szerepel)

 

3. §

 

 1. dokumentumok helybenhasználata
 2. adatbázisok használata (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével)
 3. szaktájékoztatás
 4. kölcsönzés
 5. könyvtárközi kölcsönzés
 6. előjegyzés
 7. hosszabbítás
 8. számítógép-használat (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével)
 9. IKT eszközök használata
 10. Internethasználat
 11. más könyvtárak dokumentumállományának és szolgáltatásainak elérése

 

Beiratkozás

4. §

 

 1. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (1997. évi CXL. törvény, 57. §. 1. bekezdés) A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.
 2. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 1. Olvasó részéről: érvényes diákigazolvány, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya. nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, segédkönyv vagy átképzési szerződés
 2. Kezes részéről: a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat, érvényes diákigazolvány és az önálló jövedelemmel rendelkező kezes személyi igazolványa
 3. Fogyatékkal élők részéről: személyi igazolvány és fogyatékkal élő igazolvány
 1. Beiratkozás csak az esetleges korábbi könyv-, és pénztartozás rendezése után lehetséges.
 2. A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
 3. A Könyvtár a beiratkozott vagy regisztrált könyvtárhasználó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célra használja fel.
 4. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
 5. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.
 6. A beiratkozó vállalja az igényelt szolgáltatások költségeit, a beiratkozási és szolgáltatási díjakat befizeti.
 7. Könyvtári tagnak az nevezhető, aki a beiratkozás feltételeit teljesíti.
 8. A Könyvtár névre szóló olvasójegy (vagy elektronikus szolgáltatási lehetőségekkel felszerelt plasztikkártya) kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.
 9. Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.
 10. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 11. Az olvasójegy elvesztését az olvasó köteles haladéktalanul jelezni.
 12. Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.
 13. Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.

 

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

5. §

 

 1. A kölcsönzés feltétele a beiratkozás.
 2. Kölcsönözhető a könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum magyar, angol, francia, német, orosz stb. nyelven.
 3. Hosszabbítás a kölcsönzés időtartamának lejárta előtt személyesen, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy Interneten keresztül kérhető.
 4. Nem lehetséges hosszabbítás, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó előjegyezte, vagy a hosszabbítást kérő könyvtárhasználónak tartozása van.
 5. Előjegyzést lehet kérni, ha az igényelt mű: olvasótermi dokumentum, kölcsönzésben van, beszerzés alatt van, feldolgozás alatt van, külső raktárban van.
 6. Az előjegyzett dokumentum megérkezéséről az előjegyzést kérőt értesítjük. Az előjegyzett dokumentumot az előjegyzés napján zárásig tesszük félre.
 7. A raktári dokumentumállomány kérőlap kitöltésével a következő hétre előjegyezhető.
 8. Indokolt esetben a Könyvtár a határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumot.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

6. §

 1. A Könyvtár részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a Könyvtár olyan dokumentumokat bocsát a könyvtárhasználók rendelkezésére, melyek állományából hiányoznak. A hazai és külföldi könyvtárakból kért dokumentumokra a kölcsönadó könyvtár szabályai és feltételei vonatkoznak.
 2. A 19/1981. (XII. 8.) MM rendelet alapján a nemzetközi és hazai egyezmények értelmében a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles.
 3. A könyvtárközi kölcsönzés költségeit a főiskola vállalja a főiskolával hallgatói vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló könyvtárhasználók esetében.
 4. Minden más könyvtárhasználó a költségeket maga vállalja, és számla ellenében kifizeti azt. Teljes dokumentum másolása esetén a másolat a könyvtár tulajdonában marad, és a továbbiakban helyben használható. Ekkor a másolás költségeit a könyvtár fedezi.
 5. A Könyvtár dokumentumállománya könyvtárközi kölcsönzés útján igénybe vehető. A Központi könyvtárközi kölcsönzés keretében sem kölcsönöz szakdolgozatot, kéziratot, TDK dolgozatot.

 

Helybenhasználat

7. §

 1. Valamennyi, a Könyvtár állományában megtalálható dokumentum és dokumentumtípus bármely beiratkozott használó számára, a nyitvatartási idő alatt helyben hozzáférhető, a „Könyvtárhasználati szabályzat” díjszabásainak figyelembe vételével.
 2. Csak helybenhasználatra szolgáltatjuk a kurrens és retrospektív periodikumokat, a régi könyvek különgyűjteményét, CD-ROM-okat, adatbázisokat, szoftvereket, mikrofilmeket, hanglemezeket valamint a szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat.

 

Tájékoztatás

8. §

 

 1. A könyvtárhasználók tájékoztatást kapnak/kaphatnak:
 1. a Könyvtár szervezeti felépítéséről, működéséről, nyitva tartásáról, használatáról
 2. a könyvtári részlegek dokumentumállományáról, elhelyezéséről
 3. a könyvtári részlegek tájékoztató apparátusairól és használatáról
 4. az egyes dokumentumtípusok használatáról
 5. a Könyvtár elektronikus katalógusának használatáról
 6. a Könyvtár technikai eszközeinek használatáról
 7. más könyvtárak gyűjtőköréről, szolgáltatásairól, nyitva tartásáról

 

Irodalomkutatás

9. §

 1. A Könyvtár irodalomkutatást végez esetenként a főiskola igényeinek megfelelően, ill. kutatási témákhoz kapcsolódva kérésre, melynek anyagát hozzáférhetővé teszi.
 2. SDI (Selective Dissemination of Information – szelektív információterjesztés) irodalomkutatást végez a Könyvtár, amely tevékenység külső felhasználó esetében térítésköteles, mértékét a fenntartó határozza meg.

 

Reprográfia

10. §

 

 1. A Könyvtár állományába tartozó dokumentumokról az 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról rendelkezéseinek betartásával kártyaegységes másológépen lehet másolatot készíteni.
 2. A szakdolgozatok és TDK dolgozatok másolása tilos.
 3. A Könyvtár területéről másolás céljára kivinni dokumentumot csak a kölcsönzési eljárásoknak megfelelően lehet.

 

Eszközök használata

11. §

Az olvasók a Könyvtár technikai eszközeit – a mikrofilm leolvasó, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógép stb. – kizárólag rendeltetésszerűen használhatják.

 

Ruhatár

12. §

A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező.

 

Szolgáltatások megtagadása

13. §

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.

 

Olvasói panasz kezelése

14. §

Az olvasók és könyvtárlátogatók, – amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik – panaszaikkal, észrevételeikkel a szakrészleg munkatársához fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldása nem jár eredménnyel, jogorvoslatért forduljanak a Könyvtár vezetéséhez.

Kártérítés

15. §

 1. A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles megtéríteni. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a Könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti, mely magában foglalhatja a dokumentum fénymásolati díjának térítését is.
 2. A kártérítési díj megállapításában a dokumentum mindenkori antikvár becsértéke a mérvadó. A kártérítési díj mértékéről a fenntartó ettől eltérően is rendelkezhet.
 3. Külső könyvtárhasználó esetében a Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a tartozások behajtása érdekében.
 4. Minden olvasó köteles a használt dokumentumokért anyagi felelősséget vállalni. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot köteles pótolni vagy a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét megtéríteni.

 

A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei

16. §

 1. A Könyvtár szolgáltatását – a jelen szabályzatban foglalt feltételek mellett – mindenki jogosult igénybe venni. A 16 éven aluliak szülői, vagy törvényes képviselői felelősségvállalási nyilatkozat alapján iratkozhatnak be.
 2. Könyvtári tagság létesítésekor a Könyvtár belépési nyilatkozatot töltet ki a könyvtárhasználóval, aki az adatok hitelességét személyi okmányaival bizonyítja. Az olvasó a nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a könyvtárhasználat szabályait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A belépési nyilatkozat írásos dokumentuma annak a szerződésnek, amely a Könyvtár és a könyvtárhasználó között jön létre.
 3. Beiratkozni a Könyvtár Kölcsönzési szakrészlegében lehet.
 4. A 6/2001. (I. 17.) sz. Korm. rend. és az 1997. évi CXL. törv. az alábbi kedvezményeket biztosítja:
 1. mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, a könyvtárosok, a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói
 2. érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók a beiratkozási díj 50%-át kötelesek megtéríteni
 1. A fenntartó további kedvezményeket állapított meg, mely alapján mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:
 1. a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló főiskolai oktatók, dolgozók
 2. gyakorló iskolai pedagógusok, dolgozók
 3. a főiskola nyugdíjas oktatói, dolgozói
 4. a főiskolával mellékfoglalkozási és megbízási jogviszonyban álló oktatók és dolgozók
 5. a főiskola hallgatói
 1. A 2001. évi LXII. Sz. törvény alapján a Magyar Igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgárságú személyeket ugyanazok a jogok és kedvezmények illetik meg mint a magyar állampolgárságú könyvtárhasználókat.
 2. Beiratkozáskor a kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell.
 3. A beiratkozási díj mértékét a fenntartó állapítja meg. (A beiratkozási díjtételeket a 18. sz. pont tartalmazza.)
 4. A Könyvtár az olvasó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi, és olvasójegyet állít ki, amely minden szakrészleg használatára feljogosít.
 5. A Könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
 6. Az olvasójegy a kölcsönzéshez kötelező.
 7. Az olvasójegy érvényessége:
 1. főiskolai oktató, dolgozó esetében főiskolai munkaviszonyuk idejére
 2. főiskolai hallgató esetében tanévre
 3. minden más olvasó számára a beiratkozástól számított 1 évig
 1. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 2. Főiskolai hallgató köteles legkésőbb a záróvizsga napjáig rendezni a Könyvtárnál fennálló tartozását.
 3. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
 1. könyvtárlátogatás
 2. a könyvtár dokumentumgyűjteményének helyben használata
 3. az állományfeltáró eszközök használata
 4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 1. A Könyvtár nem végez irodalomkutatást, ha a főiskolai hallgató tanulmányi feladata bibliográfia készítése.
 2. A Könyvtár nem végez SDI irodalomkutatást, ha az a főiskolai hallgató tanulmányi feladata.
 3. A gyűjteményrészek használatának korlátozása:
 1. A Könyvtár nem kölcsönözhető gyűjteményrészei:
 • periodikum (kurrens és retrospektív)
 • régi könyvek gyűjteménye (1851 előtti kiadások)
 • szakdolgozat (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú szakdolgozatát)
 • helyismereti gyűjtemény
 • CD-ROM, DVD-ROM
 • hanglemez
 • számítógépes szoftver, adatbázis
 1. Korlátozottan kölcsönözhető az olvasótermi dokumentumállomány.
 2. A könyvtár minden további gyűjteményrésze kölcsönözhető:
 • éjszakára (zárás előtt 30 perccel vihető el, és nyitás után 30 perccel – de legkésőbb de. 10.00-ig – kötelező visszahozni)
 • hétvégére
 • három napra
 • egy hétre
 • két hétre
 • négy hétre
 1. A kölcsönzés időtartama függ a dokumentum típusától, tartalmától és példányszámától.
 2. A kölcsönzés időtartamáról az olvasó szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap.
 1. A kölcsönözhető könyvek mennyisége:
 1. Egy időben, részlegenként
 • oktatónál, dolgozónál 15 db dokumentum lehet kikölcsönözve,
 • hallgatónál 5 db dokumentum lehet kikölcsönözve,
 • külső könyvtárhasználónál 3 db dokumentum lehet kikölcsönözve.
 1. A kölcsönözni kívánt dokumentumot a szabadpolcról kiválogatva vagy a raktárból kérőlappal lehet kölcsönözni. A Könyvtár az igényelt dokumentumot kérőlappal a raktárból vagy a többi szakrészlegből rendelkezésére bocsátja, vagy azonnal pontos felvilágosítást ad rendelkezésre bocsátásának időpontjáról.
 2. Előjegyzett dokumentumról a Könyvtár értesíti a könyvtárhasználót.
 3. Egyszerre legfeljebb 5 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 4. Szakdolgozat esetében egyszerre csak 1 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 5. A kérések leadásánál és teljesítésénél figyelembe kell venni a munkaszüneti napokat, és a könyvtár nyitva tartását.
 6. A kölcsönzési idő meghosszabbítása:
 1. A kölcsönzési határidő lejárta előtt, személyesen – indokolt esetben, e-mailben SMS-ben vagy levélben – hosszabbítható, legfeljebb 2 alkalommal.
 2. Nem kérhető hosszabbítás, ha a dokumentumra előjegyzés történt vagy a hosszabbítást kérőnek tartozása van.
 3. Előjegyzés esetén a könyvtárosnak joga van a kölcsönzési határidőt módosítani.
 4. Kölcsönzési határidő-módosítás csak abban a szakrészlegben kérhető, ahol a kölcsönzés is történt.
 1. A kölcsönzött dokumentumok visszajuttatása:
 1. A kikölcsönzött dokumentumokat az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat a Könyvtár levélben emlékezteti a lejárati határidőre. Felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
 2. Az olvasó köteles a késedelmi díjat megfizetni.
 3. A késedelmi díj mértékét a fenntartó állapítja meg.
 4. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, akinek dokumentum- vagy késedelmidíj-tartozása van.
 5. Háromszori késedelem után megszűnik az olvasó könyvtári tagsága.
 6. Ha a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak rendszeresen nem tesz eleget, a könyvtár főigazgatója fegyelmi eljárást kezdeményezhet ellene.
 1. A könyvtárhasználó az alábbi biztonsági és állományvédelmi szabályokat köteles betartani:
 1. minden olvasó köteles az állományvédelmi rendszer jelzése esetén alávetni magát a jelzés okának tisztázását célzó vizsgálatnak; könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén a Könyvtár jegyzőkönyvet vesz fel
 2. felsőkabátot, táskát, csomagot tilos a Könyvtár területére behozni
 3. a Könyvtár helyiségeiben tilos étel és ital fogyasztása, mobil telefon használata
 1. A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a mindenkor érvényben lévő könyvtári szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.
 2. A könyvtárhasználó a könyvtári szakrészlegek mindenkori nyitva tartásáról a szakrészlegek információs övezetében kifüggesztett tábláról, és a könyvtár honlapjáról tájékozódhat.
 3. A könyvtári szabályzat módosításának kezdeményezése:
 1. A könyvtári szakrészlegek nyitva tartását a fenntartó határozza meg.
 2. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtári szabályzat módosítását.
 3. A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat, ill. kezdeményezheti a könyvtári szabályzat módosítását.
 1. A szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében a fenntartó mindenkor hatályos szabályzatai az irányadók.

 

A könyvtári szolgáltatások díjszabása

17. §

 

 1. A főiskola oktatói, hallgatói és dolgozói a könyvtári szolgáltatásokat díjmentesen vehetik igénybe. A kivételekről a díjszabási táblázat tájékoztat.
 2. A könyvtári szolgáltatások díjszabását főigazgatói utasítás szabályozza.
 3. Az olvasónak a számlaigényét előre kell jeleznie.

 

A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatálya

18. §

 1. A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola minden dolgozójára, oktatójára, hallgatójára és könyvtári dolgozójára, valamint minden más látogatóra és használóra. Kivételt tenni csak a szabályzatban előírt esetekben lehetséges.
 2. A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatályba lépése: 2011. december 1.
 3. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Könyvtár 2009. április 8-án elfogadott Könyvtárhasználati szabályzata hatályát veszti.

 

Eger, 2011. december 1.

 

 

                   Czeglédi László                                                           Dr. Hauser Zoltán

                 könyvtári főigazgató                                                                   rektor

 

 

GYűjtőköri Szabályzat

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 

A szabályzat célja

1. §

 1. Jelen dokumentum célja, hogy rögzítse a Könyvtár gyűjteményalakítási alapelveit és arányait az országos jogszabályok, valamint az intézményben folyó tevékenységek, és elérendő célok függvényében.
 1. További cél, hogy hozzájáruljon az EKF minőségi működéséhez, egységesítse a szervezeti egységek e téren folyó munkáját, hozzájáruljon az optimális anyagi fedezet biztosításához és felhasználásához.

 

II. FEJEZET

A GYŰJTŐKÖR INDOKLÁSA

Az intézmény és könyvtára átfogó célja, jövőképe

2 §

 1. Az Eszterházy Károly Főiskola a magyar állami felsőoktatás főiskolai szektorának meghatározó, dinamikusan fejlődő intézményeként európai, országos és regionális feladatokat vállaló szellemi, kulturális, szolgáltatási és információs centrumként határozza meg magát, amely országos szerepkörű, nemzetközi képzési orientációjú intézményként erősíti Eger város regionális szerepét.
 1. A Könyvtár magáévá teszi és tükrözi anyaintézménye küldetését, céljait, filozófiáját, kultúráját.
 1. A Könyvtár jövőképe ezen a stratégián alapul, és küldetésnyilatkozatában fogalmazódik meg (Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, Szervezeti és működési rend, II. Fejezet, A könyvtár feladatai, A Könyvtár célja, küldetése 8. §).

 

Az intézmény szerkezete, szervezete

3. §

 1. Az Eszterházy Károly Főiskola szerkezetét és szervezetét képzési, kutatási, szolgáltató tevékenysége határozza meg, melynek legjellemzőbb vonása a folyamatos változás.
 2. Jelenleg 4 karon, 8 intézetben 30 tanszéken, további 16 önálló tanszéken, valamint 7 tudományos kutatási egységben folytat oktató és tudományos munkát, oktatási és kutatási szolgáltató tevékenységet.
 3. A főiskola a felsőfokú szakemberképzés keretében:
 1. alapképzést (28 BA/BSC),
 2. mesterképzést (2MA 22MA),
 3. felsőfokú szakképzést (13 szak),
 4. szakirányú továbbképzést (20),
 5. felnőttképzést (30) és
 6. az 1993. évi LXXX. sz. felsőoktatási törvény szerinti egyetemi (4 szak) és főiskolai (28 szak, 8 nem tanári) képzést folytat.
 1. A képzések nappali, levelező és távoktatási formában valósulnak meg. A közel 1000 oktató, tudományos munkatárs és szakalkalmazott, valamint a közel 8000 hallgató sokrétű és sokszínű tevékenységét funkcionális és szolgáltató egységek segítik és szolgálják ki, amelyek egyik fontos intézménye a Könyvtár.

 

Az intézmény profilja: kiemelt képzési és kutatási területek

4. §

 1. Az Eszterházy Károly Főiskola képzési kínálatának alakításában az intézmény hagyományai mellett a társadalmi-gazdasági elvárások, a környezeti változások és a regionális igények játsszák a fő szerepet. Cél: olyan minőségi képzés megvalósítása, amelynek eredményeként az intézmény egyetemmé válhat, s a hazai felsőoktatási infrastruktúrában a vezető helyek egyikét foglalhatja el.
 2. Kiemelt képzési terület a pedagógusképzés, a pedagógiai módszertan, a tanárképzés támogatása korszerű IKT eszközökkel. Preferált területek a gazdaság- és társadalomtudományi képzés, valamint az élelmiszerbiztonság.
 3. Kiemelt szerepet kapnak a képzésben az „európai” tartalmú, orientációjú illetve szerveződésű modulok.
 4. A Főiskola által támogatott, kiemelt kutatási területek megválasztásában meghatározó az intézmény alaptevékenységével való kapcsolat, de befolyásolja kutatóinak egyéni irányultsága, eredményessége, elismertsége, valamint regionális igények, társadalmi-gazdasági elvárások, és a kutatási tevékenység anyagi javakban mérhető értéke.
 5. A Főiskolánkon folyó kutatások alapvetően két nagy részre oszthatók. Az egyik a szaktudományi alapkutatások (biológiai, földrajztudományi, matematikai, történelemtudományi, a nyelv és irodalomtudományi, filozófiai), a másik, a részben az előző eredményeket is felhasználó alkalmazott kutatások (oktatás-módszertani, alkalmazott pszichológiai és pedagógiai, gazdasági, gazdaságföldrajzi, napenergia-hasznosítási, táj és környezetvédelmi, élelmiszeranalitikai).

 

Kiemelt készségfejlesztési területek

5. §

 1. Az Eszterházy Károly Főiskola az életen át tartó tanulásra való felkészítés jegyében növeli az egyéni hallgatói munka szerepét, amelynek érdekében különösen az alábbi területeken fejleszti hallgató készségeit:
 1. digitális olvasás- és írás (e terület a legmagasabb prioritású: a több évtizedes kutatást és hagyományokat figyelembe véve, a legújabb elméletet, technikát és technológiát [pedagógiai, oktatástechnológiai, informatikai] alkalmazza, és ebben élenjáró, úttörő szerepre törekszik),
 2. az anyanyelvi és az idegen nyelvi kultúra, kommunikációs készség,
 3. tanulási készség,
 4. interperszonális, állampolgári készség,
 5. innovációs, kutatási-fejlesztési készség,
 6. művészeti alkotókészségek, kulturális kifejezőkészség,
 7. sport,
 8. az ismeretek gyakorlati hasznosításának készsége,
 9. vállalkozási készség.Az intézmény módszertani kultúrájának megfelelő könyvtári, információs és dokumentációs közmű prioritásai

6. §

 1. A Könyvtár Főiskolánk módszertani kultúráját támogató információs és dokumentációs infrastruktúrájának kiemelt fejlesztési területei:
 1. prioritás az esélyegyenlőséget biztosító, helyi és távoli, nyitott és rugalmas oktatást, tanulást és kutatást támogató elektronikus közmű fejlesztésére,
 2. folyamatos feladat a hagyományos olvasási-írási, kommunikációs készségeket fejlesztő, azok magas színvonalú művelését indukáló dokumentációs és információs közmű minőségének továbbfejlesztése,
 3. kiemelt feladat az intézmény belső és külső tudásmenedzselésében való nagyobb szerepvállalás (információs és dokumentációs téren is),
 4. egyre gyorsuló mértékben fejlesztendő a nemzetközi oktatói, kutatói, hallgatói mobilitást segítő közmű, (idegen nyelvű információk és dokumentumok),
 5. magas prioritású a művészeti alkotótevékenységet támogató közmű fejlesztése,
 6. a regionális tudományos könyvtári szerepből fakadóan, magas prioritású a tágan értelmezett oktatási, didaktikai, kulturális és tudományos kisugárzás.

 

A Könyvtár gyűjteményalakítási politikáját meghatározó főbb elemek

7. §

 1. A Könyvtár gyűjteményalakítási politikáját meghatározó főbb elemek:
 1. a Könyvtár intézményi, regionális és nemzetközi dokumentációs és információs pont,
 2. élen járó szerep az informatika alkalmazásában: új információtechnikai eszközök, változatos dokumentum-formátumok, folyamatos fejlesztések a dokumentum-és információkezelésben, a tartalmak szolgáltatásában,
 3. igazodás a használók infrastrukturális igényeihez: alaptevékenységei megtartása mellett vezérelv az elérhetőség, a nyitottság, a rugalmasság, tartalomszolgáltatás,
 4. a Könyvtár kommunikációs tevékenységeinek gazdagítása: digitalizálással, a digitális csatornák növelésével és konvergenciájukkal,
 5. a Könyvtár oktatáshoz és kutatáshoz fűződő egyre szorosabb kapcsolata következtében felelősségének növekedése (intézményével együttesen) a kutatási technika és az információs kultúra elsajátíttatásában, elterjesztésében,
 6. a Könyvtár intelligens tanulási térré alakítása és működtetése: tevőleges részvétel az egész életen át tartó tanulás stratégiája kialakításában, munkaprogramja megvalósításában,
 7. a Könyvtár versenyképességének növelése: együttműködés más intézményekkel – az emberi erőforrások és a költségek megosztása eredményeként olyan ellátás és programok megvalósítása, amelyek másként nem lennének kivitelezhetőek.

 

Könyvtáron kívüli források: a könyvtári környezet szolgáltatóképessége

8. §

 1. A Könyvtár gyűjtőkörének alakításakor figyelemmel van a helyi könyvtárak gyűjtőköri sajátosságaira, így a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár közművelődési, szabadidős, és az Egri Főegyházmegyei Könyvtár régi könyves, tudományos gyűjteményére, valamint vallás és hittudományi gyűjtőkörére.
 2. A Könyvtár gyűjtőkörének tervezésében figyelembe veszi az országos hatókörű könyvtárak szolgáltatásait, különös tekintettel a könyvtárközi kölcsönzésre és az elektronikus dokumentumszolgáltatásra.

 

A Könyvtár feladatai a gyűjteményalakítás terén

9. §

 1. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó és e tevékenységek ellátását segítő információs és dokumentációs háttér megtemetése.
 2. Prezentálni kell az intézményben oktatott valamennyi tudományterület alapdokumentumait.
 3. Rendelkezni kell az intézmény által támogatott kutatási területek alapirodalmával.
 4. Az intézmény tudásmenedzselő központjaként be kell gyűjteni, fel kell tárni, rendezni és szolgáltatni az intézményben keletkező szürke irodalmat, oktatási, kutatási, intézményi és saját működésének dokumentumaival együtt.
 5. Tájékoztató és segédanyagok készítésével kell segítenie használóit tudástárának használatában, a világ bármely információs intézménye szolgáltatásainak igénybevételében, valamint támogatni a digitális kultúra által támasztott követelményekhez való alkalmazkodását.
 6. Növelni kell az idegen nyelvű szakirodalom és a nyelvtanulást segítő dokumentumok, információs források arányát.
 7. Erősíteni kell az automatizált könyvtár és az elektronikus (digitális) könyvtár jegyeit: a digitális oktatási-tanulási környezet természetes kiegészítőjeként a digitális könyvtár kialakítása.
 8. Fel kell mérni és meg kell határozni a digitalizálható tartalmak körét, növelni kell e dokumentumok arányát az állományban.
 9. Növelni kell a használók egésze számára a tartalmakhoz való hozzáférést.
 10. Digitális repozitórium létrehozása.
 11. Digitális hallgatói portfoliók kezelése, indexelése és integrálása a könyvtár egyéb információs forrásaival.
 12. Kiadói tevékenységben való részvétel.
 13. Minden típusú gyűjtemény és szolgáltatás „virtuális tanterembe” integrálása az új típusú tanulás támogatása érdekében.
 14. A Főiskola stratégiai irányvonalának, a hallgatói létszám alakulásának, az olvasói igények, az új szakok, képzések dokumentumigényének folyamatos figyelembe vétele.
 15. A Könyvtár állományának folyamatos vizsgálata.
 16. A könyvtár saját bevételeinek növelése a dokumentumellátás színvonalának emelése érdekében.
 17. Konzorciumok létrehozása hazai és külföldi főiskolai és egyetemi könyvtárakkal, helyi könyvtárakkal adatbázisok előfizetésére.
 18. Partnerség kialakítása a számítástechnika, az oktatástechnológia, a Líceum kiadó szervezeteivel, oktatási-tanulási rendszerekkel.

 

III. FEJEZET

A GYŰJTŐKÖR ALAPELVEI

A gyarapítás és apasztás arányai

 

10. §

 1. A Könyvtár a gyűjtemény informatív értékét és használhatóságát a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával éri el.
 2. A Könyvtár állománygazdálkodási tevékenységének szerves része a tervszerű állományapasztás. A feleslegessé vált vagy elhasználódott tartós megőrzésű dokumentumok kivonásakor a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet szerint kell eljárni.
 3. A Könyvtár valamennyi részlegében a gyűjtőkörnek megfelelő állományelemzést kell végezni, és annak eredményére támaszkodva, valamint az intézeti, tanszéki ajánlásokat figyelembe véve kell dönteni az egyes dokumentumok további sorsáról.
 4. A Könyvtár szakkönyvtári funkciójából fakadóan, valamint a történeti és tudományos kutatások érdekeit mérlegelve, a kiemelt főgyűjtőkörbe tartozó, tartalmilag elavultnak számító szakirodalmat is meg kell őrizni legalább egy példányban (felsőoktatási jegyzetek, tankönyvek).

 

Megőrzési kötelezettség

11. §

 1. A Könyvtár tartósan őrzi meg:
 1. az intézmény képzéseihez felhasználható dokumentumokat,
 2. a tudományos kutatáshoz szükséges szakirodalmat,
 3. az általános tájékozódás/tájékoztatás dokumentumait,
 4. az idegen nyelvű dokumentumokat,
 5. a periodikumok kijelölt körét,
 6. a különgyűjtemények állományát,
 7. a muzeális értékű dokumentumokat,
 8. az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokat.
 1. Ideiglenesen őrzi meg a Könyvtár azokat a dokumentumokat (elsősorban a periodikumok köréből), amelyeknek érvényessége, információtartalma időhöz kötött, és történeti értékük nincs.

 

Értékelv és minőségelv

12. §

 1. A Könyvtár gyűjteményszervezésének általános alapelve, hogy értékelő válogatással teremtse meg a Főiskolán folytatott képzés, a tudományos kutatás és tudományos szolgáltató tevékenység legkorszerűbb, legfrissebb információs bázisát.

 

A gyűjtött dokumentumok szakmai szintje

13. §

 1. A Könyvtár elsősorban a felsőfokú szakirodalmat gyűjti, attól függetlenül, hogy alap vagy alkalmazott kutatási jellegű-e. A Főiskola pedagógusképző feladatából adódóan gyűjti a közép- és alsó fokú képzéshez, tanításhoz szükséges tankönyveket, segédkönyveket, ismeretterjesztő műveket is. Alapelv a tudományosság.

 

Dokumentumtípusok

14. §

 1. A Könyvtár beszerzési politikájában a minőségelvet és a gazdaságosság elvet szem előtt tartva gyűjti a könyveket, időszaki kiadványokat, elektronikus adathordozókat, mikro-másolatokat, illetve ezektől eltérő, bármilyen formában megjelenő dokumentumtípusokat.
 2. A Könyvtár biztosítja a különböző dokumentumtípusok használatához szükséges eszközöket.

 

A válogatás szempontjai

15. §

 

 1. A Könyvtárnak valamennyi szóba kerülő mű beszerzésével vagy elvetésével kapcsolatban érvényesíteni kell az alábbi főbb válogatási elveket:
 1. a szakmai tudás értékállósága,
 2. a szerző, a kutató műhely, kiadó intézmény elismertsége, hírneve,
 3. a mű fontossága saját szakterületén belül,
 4. a mű meghatározott irányzat, iskola reprezentálásában jelentős-e,
 5. a tartalom és a tárgyalás közötti összhang szintje,
 6. a könyvtári állomány lefedettsége az adott szakterületen.

 

A gyűjtés időhatárai

16. §

 1. A Könyvtár a gyűjtés időhatárainak meghatározásában a kurrens dokumentumokat részesíti előnyben.
 2. Korábbi kiadású művek esetében beszerzésénél az alábbi főbb okok a mérvadók:
 1. tartalom, használhatóság,
 2. gyűjteményi érdek,
 3. példányszám-kiegészítés az olvasói igények jobb kielégítéséért,
 4. új szak vagy tudományos kutatási irány preferálása az intézményben, amelynek alapirodalmát ki kell egészíteni,
 5. hiányzó, vagy elveszett kötetek, sorozat-tagok,
 6. a helyismereti gyűjtemény kiegészítése.

 

Nyelvi határok

17. §

 1. A Könyvtár a magyar nyelvű szakirodalom gyűjtésében teljességre törekszik. Elsősorban kutatási, de oktatási szempontokat is figyelembe véve, minden tudományterületen indokolt a külföldi, elsősorban az angol nyelvű szakirodalom beszerzése, különösen a forrásjellegű kiadványok, a kézikönyvek és a periodikumok gyűjtése.
 2. A Könyvtár állományát rendszeresen bővítjük az idegen nyelvi képzéseket és nyelvtanulást segítő dokumentumokkal.

 

Csoportszükséglet és egyedi igények

18. §

 1. A Könyvtár elsősorban a csoportigényeket preferálja, de figyelembe vesz egyéni kutatói forrásigényeket is, amennyiben ezek kielégítése intézményi érdeket is tükröz.

 

Példányszám

19. §

 1. A felsőoktatási könyvtár sajátossága, hogy mind a példányszám tekintetében egyedi döntéseket kell hozni művenként. Általában az egyes művek beszerzésében törekedni kell a minimum két példányban történő beszerzésre, míg a kötelező irodalmak tekintetében a diszciplina sajátosságainak, a használók számának függvényében szükséges megállapítani a példányszámot. Mivel ez utóbbi esetben jellemző, hogy egyszerre nagy tömegek akarják használni ugyanazokat a dokumentumokat, de csak rövid ideig, a hozzáférést digitalizálással, valamint a reprográfiai eszközök használatával kell segíteni.
 2. A Könyvtár a szerzői jogi törvények rendelkezéseit alkalmazza az említett hozzáférések használtatásánál.

 

Az apasztás, állománykivonás alapelvei

20. §

 1. A Könyvtár állományapasztásának főbb alapelvei: rendszeresen ki kell vonni az állományból
 1. a tartalmilag elavult,
 2. a fizikailag megrongálódott,
 3. az intézmény szerkezetváltozása, képzési profilja, tantárgyszerkezetének megváltozása miatt fölöslegessé vált dokumentumokat.

 

Gyűjtőkörön túlmutató intézményi tevékenységek támogatása

21. §

 1. A Könyvtár erős válogatással szerzi be a gyűjtőkörén túlmutató intézményi tevékenységek irodalmát (pl. a szabadidő eltöltéséhez, a szórakozáshoz szükséges dokumentumokat). Ezek a helyi közkönyvtárban, a könyvtárközi kölcsönzésen keresztül és az interneten hozzáférhetők.

 

Gyűjtőköri korlátozások

22. §

 1. Tartalmi és formai szempontokra tekintettel, nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe:
 1. a csak egyéni (nem oktatási és/vagy kutatási) igényeket szolgáló dokumentumok,
 2. azok a régi és ritka nyomtatványok, amelyeknek beszerzését csupán bibliofil szempontok motiválnák,
 3. plakátok, aprónyomtatványok.

 

IV. FEJEZET

RÉSZLETES GYŰJTŐKÖRI UTASÍTÁS

 

Főgyűjtőkör

23. §

 1. A Könyvtár felsőoktatási könyvtári funkciójából származó feladatok megvalósítását szolgáló főgyűjtőkörébe tartozó dokumentumok:
 1. a főiskolán folyó képzés orientációjának megfelelő hazai szakirodalom teljességgel, és válogatva a külföldi,
 2. az általános és szakmai tájékoztatáshoz-tájékozódáshoz nélkülözhetetlen információforrások,
 3. az oktatásban használt jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédletek,
 4. a pedagógia és a pszichológia dokumentumai, forrásai,
 5. az intézmény működése által keletkezett és keletkező dokumentumok – Líceumtörténeti gyűjtemény:
 • az intézményben keletkező dokumentumok és az intézmény egykori és mai polgárai által készített szellemi termékek:
 • a Főiskola és elődintézményei bármely technikával készült saját kiadványai,
 • a Líceum Televízió produktumai,
 • a szürke irodalom (tananyagok, jegyzetek és egyéb segédletek, kutatási anyagok, konferenciaanyagok, preprintek, intézményi dokumentumok, a diákélet dokumentumai, stb.)
 • az oktatók/alkalmazottak publikációi, tudományos dolgozatai, írásművei és bármilyen formátumban megjelenő szellemi termékei,
 • a hallgatók által készített és megvédett szakdolgozatok,
 • a Főiskola fényképgyűjteménye.
 • Az intézmény történetével és működésével, Eszterházy Károly életével, munkásságával, az itt végzett hallgatók életével és működésével kapcsolatos, bármilyen formátumú dokumentumok, megjelent publikációk, – különösen a könyvtár történetére vonatkozó anyagok, iratok.

 

Mellékgyűjtőkör

24. §

 1. A Könyvtár a szervezeti és működési rend című szabályzatában meghatározott egyéb funkció alapján (a kutatás és a tudományos munka elősegítése, szakkönyvtári funkciók ellátásából [elsősorban pedagógiai területen a tanárképzés támogatására], nyilvános könyvtári feladatok ellátása, információközvetítési funkció, kulturális funkció, használóképzési funkció) (II. FEJEZET 8. § (2) b) származó feladatok megvalósítását szolgáló mellékgyűjtőkörébe tartozó, értékelő válogatással gyűjtött dokumentumai:
 1. egyéni kutatási irányok dokumentumai, forrásai,
 2. regionális kutatásokat megalapozó dokumentumok,
 3. helyismereti dokumentumok,
 4. a szabadidő eltöltését szolgáló dokumentumok.

 

A gyűjtemény összetétele formai szempontból

25. §

 1. A Könyvtár gyűjtőköre formai szempontból:
 1. Írásos, nyomtatott dokumentumok:
 • könyv és könyvjellegű kiadványok,
 • segédkönyvek, tankönyvek,
 • jegyzetek, távoktatási jegyzetek,
 • periodikumok (napilap, hetilap, folyóirat),
 • kisnyomtatványok (röplap, katalógus, műsorfüzet, stb.),
 • kották.
 1. Audiovizuális ismerethordozók:
 • képes dokumentumok (diafilm, diakép),
 • hangzó dokumentumok (hanglemez, magnókazetta, audio-CD),
 • hangos-képes dokumentumok (hangosított dia, videofelvétel).
 1. Elektronikus dokumentumok (számítógépes programok, számítógéppel olvasható ismerethordozók, CD-ROM, multimédia CD, adatbázisok).
 2. Egyéb publikált és publikálatlan dokumentumok:
 • disszertációk,
 • szakdolgozatok,
 • kutatási jelentések,
 • konferencia előadások, referátumok,
 • térképek, kartográfiai segédletek,
 • kéziratok (pedagógiai program, pályázatok, az intézmény ügyviteli dokumentumok, stb.),
 • oktatócsomagok.

 

A gyűjtemény összetétele tartalmi szempontból az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján

26. §

 1. A Könyvtár gyűjtőköre az alábbi tudományterületekre terjed ki az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) (tudományfelosztás a Fédération Internationale de Documentation [FID] Publ. No. 691. sz.) rendszere alapján:
 1. 0 Általános művek
 2. 1 Filozófia. Pszichológia
 3. 2 Vallás. Teológia
 4. 3 Társadalomtudományok
 5. 5 Matematika és természettudományok
 6. 6 Alkalmazott tudományok
 7. 7 Művészet. Szórakozás. Sport
 8. 8 Nyelv és irodalom
 9. 9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem

 A gyűjtemény összetétele tartalmi szempontból állományegységek szerint

27. §

 

 1. Pedagógiai és pszichológiai gyűjtemény
 1. A főgyűjtőkörbe tartozó pedagógiai és pszichológiai irodalom a társadalomtudományi szakirodalom része. Alapvetően két célt szolgálnak: a hallgatókat látják el a pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani tanulmányaikhoz szükséges kötelező és ajánlott irodalommal, valamint az oktatókat látják el a tájékozódáshoz, tanításhoz, az intézményben folyó kutatáshoz szükséges szakirodalommal.
 2. A Könyvtár teljességre törekvően gyűjti a téma magyar nyelvű alap-, közép- és felsőfokú irodalmát, általában 2 példányban.
 3. A Könyvtár válogatva gyűjti a téma idegen nyelvű szakirodalmát, elsősorban az angol nyelvű kiadásokra koncentrálva.
 1. Különgyűjtemények
 1. A különgyűjtemények Könyvtárunk és intézményünk olyan sajátos és egyedi állományrészei, amelyek gyűjteményünk értékét növelik, különlegességüknél fogva hozzájárulnak a gyűjtők, adományozók tevékenységének, az érintett tudományterületnek, illetőleg Főiskolánk jobb megismeréséhez.
 1. Adományok, hagyatékok
 1. Churchill gyűjtemény
 2. Kakuk Jenő gyűjtemény
 3. Nagy Sándor gyűjtemény
 4. Ottovay László gyűjtemény
 1. Régi könyvek különgyűjteménye
 2. Líceumtörténeti különgyűjtemény
 3. Az intézményben keletkező dokumentumokat a Könyvtár kötelespéldányként – dokumentumtípus függvényében – 1-5 példányban kapja, a hiányzó műveket visszamenőleg is, beszerzi, illetőleg AV-dokumentumok esetében archív másolatot készít.
 4. A könyvtár gyűjti a Főiskolán készült szakdolgozatok, TDK dolgozatok egy példányát, és azokat folyamatosan, visszamenőleg is digitalizálja, s az intézmény belső internetes hálózatán biztosítja elérését (csak a képernyőről történő olvasást), ezzel a diplomamunkák védelmét. A részletes szabályozásról főigazgatói utasítás gondoskodik.
 5. A Könyvtár gyűjti az intézmény történetével és működésével, az itt végzett hallgatók életével és működésével kapcsolatos, bármilyen formátumú dokumentumokat, figyeli a megjelent publikációkat, és teljes szöveggel olvasható formában honlapjáról szolgáltatja.
 6. Idegennyelvi gyűjtemény
 1. A Könyvtár válogatással gyűjti az EKF idegen nyelvi tanszékein (Amerikanisztikai, Anglisztika, Francia Nyelv és Irodalom, valamint Német Nyelv és Irodalom Tanszék) folyó oktató- és kutatómunkához szükséges angol, francia és német nyelvű szakirodalmat:
 • referensz műveket,
 • a nyelvoktatást és nyelvtanulást segítő nyelvkönyveket, tankönyveket, AV-dokumentumokat,
 • módszertani szakirodalmat,
 • szótárakat,
 • nyelvtudományi szakirodalmat,
 • irodalomtörténeti és -elméleti műveket,
 • az országismerethez szükséges szakirodalmat (történelem, földrajz, művészet stb.),
 • szépirodalmat.
 1. A Könyvtár válogatással gyűjti nyelvtanulás céljából a főbb európai nyelvek és a latin nyelv köréből a következő szakirodalmat:
 • a nyelvoktatást és nyelvtanulást segítő nyelvkönyvek,
 • szótárak,
 • nyelvészeti munkák,
 • módszertani kézi- és segédkönyvek.
 1. A Könyvtár válogatással gyűjti az egyes szaktudományok kézi- és segédkönyveit, különösen angol nyelven.

 

A gyűjtemény összetétele dokumentumtípusok szerint

28. §

 

 1. Könyv és könyvjellegű kiadványok
 1. Szakirodalom
 • A Könyvtár teljességre törekvően gyűjti a magyar nyelvű kézi- és segédkönyveket, másodlagos tájékoztató dokumentumokat, válogatással az angol, francia, német nyelvűeket,
 • a teljesség igényével gyűjti a magyar nyelvű könyvtári kézikönyveket, válogatással az angol, francia, német nyelvűeket,
 • válogatással gyűjti a főiskola jellegének megfelelő magyar nyelvű és angol, francia, német nyelvű kézikönyveket.
 • A hazai kiadású monográfiákból minimálisan 2-2 példányt gyűjtünk. A kiemelt szakterületek illetve kötelező és ajánlott irodalmak esetében, vagy ha a mű több szakon is kötelező, a példányszám több is lehet. Külföldi monográfiákból általában egyet-egyet kell beszerezni, indokolt esetben két- vagy többpéldányos beszerzés is megengedett.
 1. Szépirodalom
 • A Könyvtár válogatással gyűjti a magyar, angol, francia, német nyelvű szépirodalmi könyveket.
 1. Jegyzetek
 1. A Könyvtár gyűjti a főiskolán oktatott tárgyak tankönyveit, jegyzeteit, oktatási segédleteit, a főiskola saját jegyzeteit (Líceumtörténeti gyűjtemény), valamint az azonos szakterületű felsőoktatási intézmények dokumentumait.
 2. Az oktatómunka szempontjából kitüntetett jelentőségű jegyzetek beszerzésénél egyedileg szükséges dönteni. A dokumentumokat olykor kivételesen magas példányszámban kell megvásárolni.
 3. Avulásuk gyorsabb az átlag művekhez viszonyítva, didaktikai, módszertani szempontból legalább 1 példányuk megőrzése szükséges.
 1. Tankönyvek
 1. A pedagógusképzés tanítási gyakorlatához kapcsolódó alap- és középfokú tankönyvek, segédkönyvek, tanári kézikönyvek és segédletek beszerzése alapvető követelmény.
 2. Példányszám tekintetében a hallgatók létszáma az irányadó. Gyorsan avuló gyűjteményrész, azonban didaktikai, módszertani szempontból legalább 1 példányuk megőrzése szükséges.
 1. Időszaki kiadványok
 1. Az előfizetések éves megújításánál az előző évi megrendelés a mérvadó. Figyelembe kell venni az új vagy időközben megjelent, szükségessé vált folyóiratcímeket, illetve a periodikumok elektronikus változatai megrendelésének előnyeit és hátrányait.
 2. A döntéselőkészítés szempontjai a folyóiratok megrendelésének megújítása, az új előfizetések és törlések esetében:
 • a folyóirat szakmai értéke,
 • az egyes szakterületek magfolyóiratainak fokozott védelme,
 • az egyes folyóiratcímek impact factora (hivatkozottsága),
 • használtsági statisztikák (a könyvtár forgalmi adatai alapján),
 • használói javaslatok,
 • a helyi könyvtárak állományai és régiós igények,
 • a hazai lelőhelyek, illetve országos relációban a hiány megállapítása egyes címek vonatkozásában a Nemzeti Periodika Adatbázisa segítségével,
 • a fő nemzetközi referáló és indexelő kiadványokban, illetve adatbázisokban való előfordulás,
 • a Könyvtár információs szolgáltatásaihoz szükséges címek preferálása,
 • a gyűjtőkörben specifikált szakterületek lefedetlenül hagyásának megakadályozása.
 1. Törekedni kell a használatbavételi mutató alacsony szintje miatti folyóirat-lemondásra oly módon, hogy más intézmények állományából biztosítsuk a másolatszolgáltatást az adott folyóiratból, többek között az elektronikus tartalomjegyzékek hozzáférésének lehetőségével.
 1. Aprónyomtatványok (röplap, katalógus, műsorfüzet, stb.)
 1. A Könyvtár csak a Líceumtörténeti különgyűjteményben megjelölt témakörbe tartozó műveket gyűjti.
 1. Kottagyűjtemény
 1. A Könyvtár válogatással gyűjti a művészeti képzést szolgáló bármilyen nyelvű kottákat.
 1. Fotógyűjtemény
 1. A Főiskola fényképgyűjteménye szerves része Líceumtörténeti különgyűjteményünknek.
 1. Audiovizuális ismerethordozók
 1. A Könyvtár válogatással gyűjti a diafilmeket, diaképeket: alapvetően a Líceumtörténeti különgyűjteményben megjelölt témakörbe tartozókat.
 2. A Könyvtár válogatással gyűjti a nyelvtanuláshoz szükséges hangzó anyagokat.
 3. A Könyvtár válogatással gyűjti az ének-zenei képzéshez szükséges audio-CD-ket.
 4. A Könyvtár válogatással gyűjti az ének-zenei képzéshez szükséges hanglemezeket..
 5. A Líceum Televízióban készült filmek szerves részei Líceumtörténeti különgyűjtemé-nyünknek. Az állományrésszel kapcsolatos tudnivalók a Líceumtörténeti különgyűjtemény leírásánál találhatók.
 6. A Könyvtár válogatva gyűjti a videofelvételeket és DVD-ket a filmtörténeti, a filmelméleti tanulmányokhoz, elsősorban a művelődésszervező-, médiatudományi- és médiatechnológusi képzés érdekében.
 7. A gyűjtemény szervesen hozzátartozik az olvasók kulturális, szabadidős tevékenységeinek támogatásához.
 1. Elektronikus dokumentumok (számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók, CD-ROM, multimédia CD, adatbázisok)
 1. Könyvtárunk stratégiai jelentőségű gyűjteményrésze: a teljes szövegű CD-ROM adatbázisok hatalmas mértékben kitágítják a könyvtár állományát, támogatják az új tanulási-informálódási szokások kialakítását, a digitális kompetenciák fejlesztését, etc. A meglévő adatbázisok és adatbázis-előfizetések mellett cél: a full-textes, magyar és idegen nyelvű (elsősorban angol) adatbázis-szolgáltatásaink bővítése, a meglevő szolgáltatások fenntartása és népszerűsítése.
 1. Egyéb publikált és publikálatlan dokumentumok
 1. Disszertációk
 • A Könyvtár a Líceumtörténeti különgyűjteményébe tartozó állományrésznek tekinti az intézmény oktatói által írt doktori disszertációkat.
 1. Szakdolgozatok
 • Az intézményünkben készült szakdolgozatok szerves részei Líceumtörténeti különgyűjteményünknek. Az állományrésszel kapcsolatos tudnivalók a Líceumtörténeti különgyűjtemény leírásánál találhatók.
 1. Kutatási jelentések, konferencia előadások, referátumok, kéziratok (pedagógiai program, pályázatok, az intézmény ügyviteli dokumentumok, stb.), oktatócsomagok
 • Az intézményben és az intézmény dolgozói által keletkezett 15 példányt meghaladó mennyiségben, bármilyen technikával sokszorosított, publikált és publikálatlan művek a Líceumtörténeti különgyűjtemény részét képezik, és a Könyvtár kötelezően gyűjti.
 • A 15 példánynál kevesebb megjelenési mennyiségű dokumentumok gyűjtése fontos oktatás- és intézménytörténeti forrás. A Könyvtár ezért törekszik ezek beszerzésére (akár másolatban is), azonban a szerzői jogvédelem teljes biztosításával történik szolgáltatásuk illetve felhasználásuk.
 1. Térképek, kartográfiai segédletek dokumentumok
 • A Könyvtár válogatással gyűjti a képzéshez, kutatáshoz szükséges térképeket, kartográfiai segédleteket.

 V. FEJEZET

GYARAPÍTÁSI TERV

(A GYŰJTEMÉNYÉPÍTÉS FORRÁSAI ÉS ESZKÖZEI)

 

A könyvtári állomány alakításának szempontjai

29. §

 1. A Könyvtár gyűjtőköri leírásából következik, hogy a gyarapítási döntéseket komplex szempontrendszer érvényesítésével kell meghozni. A beszerzési döntés objektivitását és hatékonyságát folyamatos állomány-összetételi, állományforgalmi és használtsági felmérések, vizsgálatok elemzésével szükséges támogatni.
 2. A könyvtári állomány alakításánál figyelembe veendő konkrét szempontok:
 1. A felhasználók igényei:
 • A Könyvtár állománygyarapítási döntéseinél figyelembe veszi a különböző igényeket támasztó felhasználói körének könyvtárhasználati szokásait, konkrét beszerzési igényeit (a dokumentumpiacról való áttekintését szolgáló tematikus linkgyűjtemény, a KELLO Új könyvek állománygyarapítási tanácsadója, kiadói katalógusok, könyvajánlás, dokumentumigénylési lehetőség a Könyvtár honlapján) segítségével,
 • a Könyvtár a minőségi és releváns gyűjteményalakítása érdekében használói igényvizsgálatokkal, felmérésekkel, statisztikai elemzésekkel kíséri figyelemmel az olvasói igények, a tanulási, oktatási, kutatási szokások változását.
 1. Állományhasználtsági vizsgálatok:
 • A Könyvtár a gyűjtemény korszerűsége és relevanciája érdekében, a gyarapítási és apasztási döntéseinek támogatására, folyamatosan végez állományhasználtsági vizsgálatokat.

 

Az állománygyarapítás módjai

30. §

 1. Vétel:
 1. A rendelkezésre álló pénzforrásokat (költségvetés, bevételek, pályázat) megosztva kell előirányozni a folyóirat- és az egyéb dokumentumtípusok beszerzésére.
 1. Kötelespéldány:
 1. Kötelespéldány illeti meg a Könyvtárat az intézmény kiadványaiból a 28. § (6) bekezdés pontjában megjelölt dokumentumok esetében (1-5 példány).
 2. A kötelespéldány szolgáltatás: az EKF Líceum Kiadója és Információs Szolgáltató Centruma kötelespéldányokat ad az intézmény saját, új kiadású jegyzeteiből és (1-5 példányt).
 3. A Líceum Televízió filmjeit a kötelespéldány szolgáltatás értelmében átadja a Könyvtárnak archiválás céljából, ahol azt lemásolják, a Könyvtár adatbázisában kereshetővé, a Médiatárban elérhetővé teszik.
 4. A Könyvtár további példányokat kap meg kiadványcsere céljaira a Főiskola kiadványaiból (évkönyv, tudományos kiadványok, jegyzetek, egyéb dokumentumok).
 1. Ajándék, hagyaték:
 1. A Könyvtárnak ösztönöznie kell a különböző magánszemélyektől, intézményektől ajándékba kapott kiadványok számának növekedését a könyvtári gyűjtőkör figyelembe vételével.
 2. Ajándék vagy hagyaték csak előzetes tartalmi felmérés, állományelemzés után, a gyűjtőköri elvek figyelembe vételével kerülhet beszerzésre.
 3. A Könyvtár fenntartja válogatási illetve visszautasítási jogát mindennemű ajándék és hagyaték esetében. Ennek indoklása a könyvtár gyűjtőköri elveinek és gyűjtési határainak szabályozott keretek között tartása.
 4. A könyvtár beépíthet állományába ajándékként vagy hagyatékként beszerzett teljes gyűjteményeket, gyűjteményrészeket, amelyek olyan tudományos, történeti, illetve művelődéstörténeti értéket képviselnek, mellyel a Könyvtár gyűjteményi értékét növelik a szabályzatokban meghatározott szolgáltatások tükrében.
 1. Fölöspéldány:
 1. A Könyvtár szükséges és hiányzó dokumentumai retrospektív pótlására, valamint állományából törölt dokumentumai könyvtári hasznosítása céljából rendszeresen igénybe veszi az OSZK fölöspéldány-szolgáltatási rendszerét.
 1. Csere:
 1. A Könyvtár feladata, hogy a Főiskola partnerkapcsolatait fölhasználva, cserekapcsolatot építsen ki ezen felsőoktatási intézmények könyvtáraival, s segítségükkel jusson hozzá főként az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges szakirodalomhoz, illetve folyóiratokhoz.
 2. A Könyvtár feladata, hogy a hazai hasonló profilú intézményekkel cserekapcsolatot építsen ki.
 1. Saját előállítás:
 1. A Könyvtár maga is állít elő különböző dokumentumokat elsősorban archiválás céljából, illetve reprint kiadásokat gondoz elsősorban saját dokumentumállománya köteteinek hasonmáskiadásával.

 

Az állománygyarapítás forrásai

31. §

 

 1. A Könyvtár éves költségvetésében biztosított összeg.
 2. A Könyvtár saját bevétele.
 3. Pályázatok.
 4. Konzorciumok létrehozása.

 

Az állománygyarapítás eszközei

32. §

 

 1. Új könyvek (állománygyarapítási tanácsadó)
 2. kiadói katalógusok
 3. Magyar Nemzeti Bibliográfia
 4. szakbibliográfiák
 5. antikváriumi katalógusok
 6. fölöspéldány-jegyzékek
 7. Internet
 8. Egyeztetés a szaktanszékekkel

 VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések

33. §

 

 1. Jelen szabályzat a Könyvtár szervezeti és működési rendjének 2. számú mellékletét képezi, és azzal együtt hatályos.
 2. A jelen szabályzatban nem szereplő kérdésekben a Könyvtár szervezeti és működési rendjének vonatkozó fejezetében előírt ügyrend szerint kell eljárni.
 3. A Gyűjtőköri Szabályzatot legalább 3 évenként kell felülvizsgálni, az oktatási rend megváltozása esetén azonban soron kívül is.
 4. A könyvtár gyűjtőkörének alapvető módosítását a Főiskola tanterveinek változása indokolhatja.
 5. A könyvtári állomány gyarapításához szükséges pénzügyi fedezetet a Főiskola – mint fenntartó – költségvetésében biztosítja.
 6. A gyarapítási irányelvek meghatározásáért, a dokumentumok beszerzéséért, a beszerzési keretgazdálkodásért a könyvtár főigazgatója felelős.
 7. A megrendeléseket a főigazgató hagyja jóvá a pénzügyi források ismeretében, de aláírásával a gazdasági igazgató is hitelesítheti azokat.

 

A szabályzat hatálya

34. §

 1. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, valamint az Főiskola egységeiben elhelyezett letétek állományára.
 2. A Gyűjtőköri szabályzat hatályba lépése: 2011. december 1.
 3. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Könyvtár 2009. június 10-én elfogadott Gyűjtőköri szabályzata hatályát veszti.

 

 

Eger, 2011. december 1.

 

 

                   Czeglédi László                                                           Dr. Hauser Zoltán

                 könyvtári főigazgató                                                                   rektor