A Könyvtár szervezete

10. §

 

 1. A Könyvtár vezetője
 1. A Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője a könyvtári főigazgató, akit az intézmény rektora nevez ki a szenátus jóváhagyásával nyilvános pályázat alapján 5 évre.
 2. A könyvtári főigazgató feladatai és hatásköre:
 • a Könyvtár működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
 • a kutatás tervezése
 • az oktató-kutató munka információellátásának összehangolása
 • a főiskola alapvető feladatai megvalósításának elősegítéséhez a nyomtatott, elektronikus szakirodalmi források biztosítása
 • a szakirodalmi források gazdaságos beszerzésének, kiadásának és forgalmazásának elősegítése és koordinálása
 • kapcsolattartás a hazai és nemzetközi könyvtárakkal
 • munkáltatói jogkört gyakorol a Könyvtár munkatársai felett a rektori utasításban meghatározottak szerint
 • a Könyvtár aláírási, utalványozási és kötelezettségvállalási jogkörét gyakorolja
 • mint munkáltatói jogkörrel rendelkező magasabb vezető, feladatát a főiskola rektorának felügyelete alatt, az általános és fejlesztési rektor-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el
 • a könyvtári főigazgatót távolléte esetén a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában a magasabb vezetők helyettesítésére vonatkozó előírások a mérvadók
 1. A Könyvtár egységeinek feladatai:
 1. A szakrészlegek feladatait felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak végezhetik.
 2. A szakrészlegek célja:

Az oktatási-tanulási-kutatási tevékenységekhez, ismeretszerzési, tanulási szokásokhoz igazodó gyűjteménnyel, eszközökkel és módszerekkel nyújtanak szolgáltatást. A főiskolai hallgatók dokumentumismeretét, könyvtárhasználatát, ismeretszerzési képességeit fejlesztik szolgáltatásaikkal. A használókat bevezetik a könyvtár szolgáltatásaiba, segítenek eligazodni egy-egy tudományterület irodalmában. A fogyatékkal élők számára alkalmas szolgáltatásokat is biztosítanak.

 1. A gyűjtemény feltárása:

A gyűjteménybe kerülő műveket katalogizálják, a katalogizált művek rekordjait ellenőrzik, gondozzák.

 1. Adatszolgáltatás:

A szakrészlegekben elhelyezett gyűjteményrészről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatások forgalmáról adatot gyűjtenek, adatot szolgáltatnak.

 1. Tájékoztatás:

Tájékoztatják a könyvtár használóit a feltáró eszközök segítségével: elektronikus adatbázisokból, cédula és elektronikus katalógusokból, CD-ROM-okból, a könyvtár gyűjteményéről. Segítik a használók kölcsönzését, a dokumentumok kiválasztását. Adott esetben a kölcsönzési adminisztrációt is elvégzik. A könyvtár szolgáltatásait megismertetik az egyéni érdeklődőkkel és a csoportos látogatókkal. Elektronikus és papíralapú tájékoztató eszközöket, forrásokat hoznak létre.

 1. Közönségkapcsolatok:

Kapcsolatot tartanak a főiskola egységeivel, oktatóival. A hallgatók kötődését erősítik a könyvtárhasználatot és a tanulást támogató programokkal. Könyvtárszakmai munkájuk eredményeiről beszámolnak a könyvtár fórumain és a szakterület különböző szakmai fórumain. A főigazgató megbízása alapján képviselik a könyvtárat a helyi és országos szakmai fórumokon.

 1. A szakrészlegek feladata a szolgáltatási terek rendjének, eszközeinek megóvása, a rongálás megakadályozása. A szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatási terek rendjének, üzemképességének ellenőrzése, a terek rendjének fenntartása, a szolgáltatást zavaró rendellenességek jelzése az üzemelésért felelős vezetőnek. A szolgáltatásban elhelyezett eszközök szabályos használatának biztosítása és ellenőrzése. Az eszközök működési zavarainak, meghibásodásának feljegyzése és jelentése a könyvtár főigazgatójának.
 2. A munkakörök munkarendje a szolgálati rend szerint meghatározott. A munkatársak egymást helyettesítik. A távollétet a főigazgató engedélyezi.
 3. Javaslattétel:

A szakrészlegek dolgozói a szolgáltatások fejlesztésének és a munkafolyamatok szabályozásának érdekében szakmai javaslattal fordulhatnak a könyvtár főigazgatójához.

 1. Szakrészlegek:
 1. Tanárképzés

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 111-112. sz. terem

 1. Kölcsönzés

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Folyóirattár

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Természettudományok

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 113. sz. terem

 1. Feldolgozó Csoport

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 114. sz. terem

 1. Médiatár

Elhelyezése: A épület (Líceum), földszint, 115. sz. terem

 1. Nyelvtudomány, könyvtártudomány, helyismeret

Elhelyezése: A épület (Líceum), 1. emelet, 211-212. sz. terem

 1. Irodalomtudomány, idegen nyelvek

Elhelyezése: A épület (Líceum), 1. emelet, 213-214. sz. terem

 1. Társadalomtudományok, történelemtudomány

Elhelyezése: A épület (Líceum), 2. emelet, 313-314. sz. terem

 1. Irat- és szakdolgozattár

Elhelyezése: külső raktár, Eger, Sas út

 1. A Könyvtár támogatásával működő egységek
 1. A gyakorló iskolai könyvtárak működése:
 • A gyakorló iskolák könyvtárainak működését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény, valamint a 11/1994. (VI.8.) MKM. sz. rendelet és annak módosításai szabályozzák.
 • A gyakorló iskolák könyvtárait (ezek nem nyilvános könyvtárak) az iskolaigazgató által megbízott dolgozók kezelik.
 • A Könyvtár főigazgatója módszertani segítséget nyújt a gyakorló iskolák könyvtárainak működéséhez.
 1. Tanszéki letétek

A tanszéken elhelyezett korlátozott terjedelmű kézikönyvtárak, amelyek közvetlenül a mindennapi oktató és kutatómunkát szolgálják. Szolgáltatást nem végeznek, állományukat a Könyvtár gyarapítja és tárja fel adatbázisaiban.

 1. A Könyvtár fórumai, testületei:
 1. Dolgozói munkaértekezlet
 • Feladata: A főigazgató a dolgozói értekezleten beszámol a Könyvtár eltelt időszakban végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának teljesítését, valamint ismerteti a következő időszak feladatait. A szakrészlegek dolgozói beszámolnak tevékenységükről, javaslataikat elmondják, kérdéseket tehetnek fel a Könyvtár vezetőjének.
 • Hatáskör: Az éves beszámolók és cselekvési tervek elfogadása.
 • Tagjai: A Könyvtár teljes személyzete.
 • Ügyrendje: Évenként kétszer (február, december). A főigazgató hívja össze. A dolgozói értekezletről jegyzőkönyv készül, amely iktatásra kerül.
 • Résztvevői: A Könyvtár teljes személyzete. A fenntartó képviselője.
 1. A dolgozók érdekképviseleti szervezete:
 1. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket, valamint ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a szerződő felek közötti kapcsolatrendszert a fenntartó és az érdekképviselet közötti kollektív szerződés tartalmazza.
 2. A kollektív szerződés hatályba lépése: 2003. december 10.