Könyvtárhasználati Szabályzat

A Könyvtár felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár, így rendelkezésére áll minden használónak és érdeklődőnek, aki a „Könyvtárhasználati szabályzatban” előírtaknak megfelel és a benne foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

A Könyvtár szolgáltatási színvonalának emelése érdekében (felhasználva a legfrissebb minőségbiztosítási elméleteket és tapasztalatokat) folyamatosan vizsgálja, méri saját teljesítményét, felhasználóinak igényeit, s ennek alapján tervezi szolgáltatásainak fejlesztését, ösztönzi szakembereinek képzését, továbbképzését, önképzését.

 

A Könyvtár nyitva tartási ideje

1. §

 1. A Könyvtár nyitva tartási rendjét főigazgatói utasítás szabályozza.

A Könyvtár használóit ingyenesen megillető alapszolgáltatások

(1997. évi CXL. törvény, 56. §. 1-4. bekezdés)

 

2. §

 1. a könyvtárlátogatás
 2. a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 3. az állományfeltáró eszközök használata (a könyvtári katalógusok, valamint a könyvtári állományról tájékoztató adatbázisok)
 4. információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 5. a Könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. §. 1. bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja
 6. Az előzőekben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.

 

Beiratkozáshoz vagy napijegy váltásához kötött szolgáltatások (minden olyan szolgáltatás, amely 2. pontban felsoroltak között nem szerepel)

 

3. §

 

 1. dokumentumok helybenhasználata
 2. adatbázisok használata (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével)
 3. szaktájékoztatás
 4. kölcsönzés
 5. könyvtárközi kölcsönzés
 6. előjegyzés
 7. hosszabbítás
 8. számítógép-használat (a könyvtár elektronikus katalógusának kivételével)
 9. IKT eszközök használata
 10. Internethasználat
 11. más könyvtárak dokumentumállományának és szolgáltatásainak elérése

 

Beiratkozás

4. §

 

 1. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (1997. évi CXL. törvény, 57. §. 1. bekezdés) A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.
 2. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 1. Olvasó részéről: érvényes diákigazolvány, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya. nyugdíjas igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, segédkönyv vagy átképzési szerződés
 2. Kezes részéről: a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat, érvényes diákigazolvány és az önálló jövedelemmel rendelkező kezes személyi igazolványa
 3. Fogyatékkal élők részéről: személyi igazolvány és fogyatékkal élő igazolvány
 1. Beiratkozás csak az esetleges korábbi könyv-, és pénztartozás rendezése után lehetséges.
 2. A Könyvtár az alapszolgáltatásokat térítés nélkül igénybe vevő könyvtárhasználó személyi adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
 3. A Könyvtár a beiratkozott vagy regisztrált könyvtárhasználó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célra használja fel.
 4. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
 5. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.
 6. A beiratkozó vállalja az igényelt szolgáltatások költségeit, a beiratkozási és szolgáltatási díjakat befizeti.
 7. Könyvtári tagnak az nevezhető, aki a beiratkozás feltételeit teljesíti.
 8. A Könyvtár névre szóló olvasójegy (vagy elektronikus szolgáltatási lehetőségekkel felszerelt plasztikkártya) kibocsátásával biztosítja a beiratkozott használó részére a Könyvtár akadálymentes használatát, a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint.
 9. Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.
 10. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 11. Az olvasójegy elvesztését az olvasó köteles haladéktalanul jelezni.
 12. Az olvasójegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a könyvtár nem vállal felelősséget.
 13. Az új olvasójegy költsége az olvasót terheli.

 

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

5. §

 

 1. A kölcsönzés feltétele a beiratkozás.
 2. Kölcsönözhető a könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum magyar, angol, francia, német, orosz stb. nyelven.
 3. Hosszabbítás a kölcsönzés időtartamának lejárta előtt személyesen, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy Interneten keresztül kérhető.
 4. Nem lehetséges hosszabbítás, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó előjegyezte, vagy a hosszabbítást kérő könyvtárhasználónak tartozása van.
 5. Előjegyzést lehet kérni, ha az igényelt mű: olvasótermi dokumentum, kölcsönzésben van, beszerzés alatt van, feldolgozás alatt van, külső raktárban van.
 6. Az előjegyzett dokumentum megérkezéséről az előjegyzést kérőt értesítjük. Az előjegyzett dokumentumot az előjegyzés napján zárásig tesszük félre.
 7. A raktári dokumentumállomány kérőlap kitöltésével a következő hétre előjegyezhető.
 8. Indokolt esetben a Könyvtár a határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumot.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

6. §

 1. A Könyvtár részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Könyvtárközi kölcsönzés keretében a Könyvtár olyan dokumentumokat bocsát a könyvtárhasználók rendelkezésére, melyek állományából hiányoznak. A hazai és külföldi könyvtárakból kért dokumentumokra a kölcsönadó könyvtár szabályai és feltételei vonatkoznak.
 2. A 19/1981. (XII. 8.) MM rendelet alapján a nemzetközi és hazai egyezmények értelmében a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles.
 3. A könyvtárközi kölcsönzés költségeit a főiskola vállalja a főiskolával hallgatói vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló könyvtárhasználók esetében.
 4. Minden más könyvtárhasználó a költségeket maga vállalja, és számla ellenében kifizeti azt. Teljes dokumentum másolása esetén a másolat a könyvtár tulajdonában marad, és a továbbiakban helyben használható. Ekkor a másolás költségeit a könyvtár fedezi.
 5. A Könyvtár dokumentumállománya könyvtárközi kölcsönzés útján igénybe vehető. A Központi könyvtárközi kölcsönzés keretében sem kölcsönöz szakdolgozatot, kéziratot, TDK dolgozatot.

 

Helybenhasználat

7. §

 1. Valamennyi, a Könyvtár állományában megtalálható dokumentum és dokumentumtípus bármely beiratkozott használó számára, a nyitvatartási idő alatt helyben hozzáférhető, a „Könyvtárhasználati szabályzat” díjszabásainak figyelembe vételével.
 2. Csak helybenhasználatra szolgáltatjuk a kurrens és retrospektív periodikumokat, a régi könyvek különgyűjteményét, CD-ROM-okat, adatbázisokat, szoftvereket, mikrofilmeket, hanglemezeket valamint a szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat.

 

Tájékoztatás

8. §

 

 1. A könyvtárhasználók tájékoztatást kapnak/kaphatnak:
 1. a Könyvtár szervezeti felépítéséről, működéséről, nyitva tartásáról, használatáról
 2. a könyvtári részlegek dokumentumállományáról, elhelyezéséről
 3. a könyvtári részlegek tájékoztató apparátusairól és használatáról
 4. az egyes dokumentumtípusok használatáról
 5. a Könyvtár elektronikus katalógusának használatáról
 6. a Könyvtár technikai eszközeinek használatáról
 7. más könyvtárak gyűjtőköréről, szolgáltatásairól, nyitva tartásáról

 

Irodalomkutatás

9. §

 1. A Könyvtár irodalomkutatást végez esetenként a főiskola igényeinek megfelelően, ill. kutatási témákhoz kapcsolódva kérésre, melynek anyagát hozzáférhetővé teszi.
 2. SDI (Selective Dissemination of Information – szelektív információterjesztés) irodalomkutatást végez a Könyvtár, amely tevékenység külső felhasználó esetében térítésköteles, mértékét a fenntartó határozza meg.

 

Reprográfia

10. §

 

 1. A Könyvtár állományába tartozó dokumentumokról az 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról rendelkezéseinek betartásával kártyaegységes másológépen lehet másolatot készíteni.
 2. A szakdolgozatok és TDK dolgozatok másolása tilos.
 3. A Könyvtár területéről másolás céljára kivinni dokumentumot csak a kölcsönzési eljárásoknak megfelelően lehet.

 

Eszközök használata

11. §

Az olvasók a Könyvtár technikai eszközeit – a mikrofilm leolvasó, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógép stb. – kizárólag rendeltetésszerűen használhatják.

 

Ruhatár

12. §

A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező.

 

Szolgáltatások megtagadása

13. §

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.

 

Olvasói panasz kezelése

14. §

Az olvasók és könyvtárlátogatók, – amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik – panaszaikkal, észrevételeikkel a szakrészleg munkatársához fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldása nem jár eredménnyel, jogorvoslatért forduljanak a Könyvtár vezetéséhez.

Kártérítés

15. §

 1. A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles megtéríteni. A térítés összege nem azonos a mű leltári értékével, a Könyvtár az adott mű gyűjteményi értékét érvényesíti, mely magában foglalhatja a dokumentum fénymásolati díjának térítését is.
 2. A kártérítési díj megállapításában a dokumentum mindenkori antikvár becsértéke a mérvadó. A kártérítési díj mértékéről a fenntartó ettől eltérően is rendelkezhet.
 3. Külső könyvtárhasználó esetében a Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a tartozások behajtása érdekében.
 4. Minden olvasó köteles a használt dokumentumokért anyagi felelősséget vállalni. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot köteles pótolni vagy a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét megtéríteni.

 

A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei

16. §

 1. A Könyvtár szolgáltatását – a jelen szabályzatban foglalt feltételek mellett – mindenki jogosult igénybe venni. A 16 éven aluliak szülői, vagy törvényes képviselői felelősségvállalási nyilatkozat alapján iratkozhatnak be.
 2. Könyvtári tagság létesítésekor a Könyvtár belépési nyilatkozatot töltet ki a könyvtárhasználóval, aki az adatok hitelességét személyi okmányaival bizonyítja. Az olvasó a nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a könyvtárhasználat szabályait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A belépési nyilatkozat írásos dokumentuma annak a szerződésnek, amely a Könyvtár és a könyvtárhasználó között jön létre.
 3. Beiratkozni a Könyvtár Kölcsönzési szakrészlegében lehet.
 4. A 6/2001. (I. 17.) sz. Korm. rend. és az 1997. évi CXL. törv. az alábbi kedvezményeket biztosítja:
 1. mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, a könyvtárosok, a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói
 2. érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók a beiratkozási díj 50%-át kötelesek megtéríteni
 1. A fenntartó további kedvezményeket állapított meg, mely alapján mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:
 1. a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló főiskolai oktatók, dolgozók
 2. gyakorló iskolai pedagógusok, dolgozók
 3. a főiskola nyugdíjas oktatói, dolgozói
 4. a főiskolával mellékfoglalkozási és megbízási jogviszonyban álló oktatók és dolgozók
 5. a főiskola hallgatói
 1. A 2001. évi LXII. Sz. törvény alapján a Magyar Igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgárságú személyeket ugyanazok a jogok és kedvezmények illetik meg mint a magyar állampolgárságú könyvtárhasználókat.
 2. Beiratkozáskor a kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell.
 3. A beiratkozási díj mértékét a fenntartó állapítja meg. (A beiratkozási díjtételeket a 18. sz. pont tartalmazza.)
 4. A Könyvtár az olvasó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi, és olvasójegyet állít ki, amely minden szakrészleg használatára feljogosít.
 5. A Könyvtár a személyes adatok védelméről gondoskodik.
 6. Az olvasójegy a kölcsönzéshez kötelező.
 7. Az olvasójegy érvényessége:
 1. főiskolai oktató, dolgozó esetében főiskolai munkaviszonyuk idejére
 2. főiskolai hallgató esetében tanévre
 3. minden más olvasó számára a beiratkozástól számított 1 évig
 1. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 2. Főiskolai hallgató köteles legkésőbb a záróvizsga napjáig rendezni a Könyvtárnál fennálló tartozását.
 3. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
 1. könyvtárlátogatás
 2. a könyvtár dokumentumgyűjteményének helyben használata
 3. az állományfeltáró eszközök használata
 4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 1. A Könyvtár nem végez irodalomkutatást, ha a főiskolai hallgató tanulmányi feladata bibliográfia készítése.
 2. A Könyvtár nem végez SDI irodalomkutatást, ha az a főiskolai hallgató tanulmányi feladata.
 3. A gyűjteményrészek használatának korlátozása:
 1. A Könyvtár nem kölcsönözhető gyűjteményrészei:
 • periodikum (kurrens és retrospektív)
 • régi könyvek gyűjteménye (1851 előtti kiadások)
 • szakdolgozat (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú szakdolgozatát)
 • helyismereti gyűjtemény
 • CD-ROM, DVD-ROM
 • hanglemez
 • számítógépes szoftver, adatbázis
 1. Korlátozottan kölcsönözhető az olvasótermi dokumentumállomány.
 2. A könyvtár minden további gyűjteményrésze kölcsönözhető:
 • éjszakára (zárás előtt 30 perccel vihető el, és nyitás után 30 perccel – de legkésőbb de. 10.00-ig – kötelező visszahozni)
 • hétvégére
 • három napra
 • egy hétre
 • két hétre
 • négy hétre
 1. A kölcsönzés időtartama függ a dokumentum típusától, tartalmától és példányszámától.
 2. A kölcsönzés időtartamáról az olvasó szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap.
 1. A kölcsönözhető könyvek mennyisége:
 1. Egy időben, részlegenként
 • oktatónál, dolgozónál 15 db dokumentum lehet kikölcsönözve,
 • hallgatónál 5 db dokumentum lehet kikölcsönözve,
 • külső könyvtárhasználónál 3 db dokumentum lehet kikölcsönözve.
 1. A kölcsönözni kívánt dokumentumot a szabadpolcról kiválogatva vagy a raktárból kérőlappal lehet kölcsönözni. A Könyvtár az igényelt dokumentumot kérőlappal a raktárból vagy a többi szakrészlegből rendelkezésére bocsátja, vagy azonnal pontos felvilágosítást ad rendelkezésre bocsátásának időpontjáról.
 2. Előjegyzett dokumentumról a Könyvtár értesíti a könyvtárhasználót.
 3. Egyszerre legfeljebb 5 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 4. Szakdolgozat esetében egyszerre csak 1 kérőlapot adhat le egy olvasó.
 5. A kérések leadásánál és teljesítésénél figyelembe kell venni a munkaszüneti napokat, és a könyvtár nyitva tartását.
 6. A kölcsönzési idő meghosszabbítása:
 1. A kölcsönzési határidő lejárta előtt, személyesen – indokolt esetben, e-mailben SMS-ben vagy levélben – hosszabbítható, legfeljebb 2 alkalommal.
 2. Nem kérhető hosszabbítás, ha a dokumentumra előjegyzés történt vagy a hosszabbítást kérőnek tartozása van.
 3. Előjegyzés esetén a könyvtárosnak joga van a kölcsönzési határidőt módosítani.
 4. Kölcsönzési határidő-módosítás csak abban a szakrészlegben kérhető, ahol a kölcsönzés is történt.
 1. A kölcsönzött dokumentumok visszajuttatása:
 1. A kikölcsönzött dokumentumokat az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat a Könyvtár levélben emlékezteti a lejárati határidőre. Felszólítástól függetlenül a lejárat napjától életbe lép a késedelmi díj számlálása.
 2. Az olvasó köteles a késedelmi díjat megfizetni.
 3. A késedelmi díj mértékét a fenntartó állapítja meg.
 4. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, akinek dokumentum- vagy késedelmidíj-tartozása van.
 5. Háromszori késedelem után megszűnik az olvasó könyvtári tagsága.
 6. Ha a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak rendszeresen nem tesz eleget, a könyvtár főigazgatója fegyelmi eljárást kezdeményezhet ellene.
 1. A könyvtárhasználó az alábbi biztonsági és állományvédelmi szabályokat köteles betartani:
 1. minden olvasó köteles az állományvédelmi rendszer jelzése esetén alávetni magát a jelzés okának tisztázását célzó vizsgálatnak; könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén a Könyvtár jegyzőkönyvet vesz fel
 2. felsőkabátot, táskát, csomagot tilos a Könyvtár területére behozni
 3. a Könyvtár helyiségeiben tilos étel és ital fogyasztása, mobil telefon használata
 1. A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a mindenkor érvényben lévő könyvtári szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.
 2. A könyvtárhasználó a könyvtári szakrészlegek mindenkori nyitva tartásáról a szakrészlegek információs övezetében kifüggesztett tábláról, és a könyvtár honlapjáról tájékozódhat.
 3. A könyvtári szabályzat módosításának kezdeményezése:
 1. A könyvtári szakrészlegek nyitva tartását a fenntartó határozza meg.
 2. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtári szabályzat módosítását.
 3. A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat, ill. kezdeményezheti a könyvtári szabályzat módosítását.
 1. A szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében a fenntartó mindenkor hatályos szabályzatai az irányadók.

 

A könyvtári szolgáltatások díjszabása

17. §

 

 1. A főiskola oktatói, hallgatói és dolgozói a könyvtári szolgáltatásokat díjmentesen vehetik igénybe. A kivételekről a díjszabási táblázat tájékoztat.
 2. A könyvtári szolgáltatások díjszabását főigazgatói utasítás szabályozza.
 3. Az olvasónak a számlaigényét előre kell jeleznie.

 

A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatálya

18. §

 1. A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola minden dolgozójára, oktatójára, hallgatójára és könyvtári dolgozójára, valamint minden más látogatóra és használóra. Kivételt tenni csak a szabályzatban előírt esetekben lehetséges.
 2. A „Könyvtárhasználati szabályzat” hatályba lépése: 2011. december 1.
 3. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Könyvtár 2009. április 8-án elfogadott Könyvtárhasználati szabályzata hatályát veszti.

 

Eger, 2011. december 1.

 

 

                   Czeglédi László                                                           Dr. Hauser Zoltán

                 könyvtári főigazgató                                                                   rektor